[./contact.html]
[./scheerlijn.html]
[./party.html]
[./alu.html]
[./pagode.html]
[./inrichting.html]
[./prijslijst.html]
[./huurvoorwaarden.html]
[./home.html]
[mailto:info@debruintentenverhuur.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
De Bruin Tentenverhuur
1.      Indien en zodra beide partijen de bevestiging van reservering voor akkoord hebben getekend komt
      de afspraak voor huur en verhuur tot stand.

2.      Om problemen te voorkomen moet de huurder onmiddellijk nadat het gehuurde in ontvangst is
      genomen dit controleren, indien er gebreken zijn moet dit gelijk aan de verhuurder gemeld worden.
      Gebruik van de goederen heft het recht van reclameren op.

3.      Ook schade die tijdens de huurperiode is ontstaan moet direkt aan de verhuurder gemeld worden.
      De huurder verplicht zich de schade ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief gedrag, verlies,
      beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurd goed, onderdelen en/of
      toebehoren aan verhuurder te vergoeden tegen nieuwwaarde.
      De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door klant en/of derde, die ontstaan is
      door of tijdens het gebruik van het gehuurd goed.

4.      De huurder dient de door hem gehuurde goederen te verzekeren tegen brand, inbraak, lekkage, etc.
      Gedurende de gehele periode is de huurder aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiende uit verlies, diefstal en       elke andere aanspraak van wat voor aard dan ook.

5.      Een week voor de ingangsdatum van de huurtermijn dient de huurder de helft van de totale huurprijs (exclusief       B.T.W.) over te maken op bankrekening nummer 32 987 20 702 t.n.v. de verhuurder. Indien de huurder het       verschuldigde niet stipt op de vervaldag heeft voldaan is hij, de huurder, een rente verschuldigd van 1% per       maand onverminderd de overige rechten van verhuurder en onverminderd het recht om nakoming en/of       schadevergoeding te vorderen.

6.      De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. De verhuurder kan echter te       allen tijde de huurovereenkomst beĆ«indigen zonder dat hiervoor de beslissing van een rechter nodig is en de       gehuurde goederen terughalen waar deze zich ook bevinden. De huurder kan zich dan niet beroepen op door       hem geleden schade.

7.      De huurder heeft het recht om de overeenkomst voor de ingangsdatum te annuleren. Hij is in deze gevallen wel       verplicht om bepaald gedeelte van de huurprijs aan de verhuurder onmiddellijk te voldoen. Het gedeelte van de       huurprijs die door de huurder moeten worden voldaan bedraagt:
      
      10% van de huurprijs indien u 2 maanden voor aanvang van de activiteit annuleert.
      30% van de huurprijs indien u 1 maand voor aanvang van de activiteit annuleert.
      40% van de huurprijs indien u 3 weken voor aanvang van de activiteit annuleert.
      50% van de huurprijs indien u 2 weken voor aanvang van de activiteit annuleert.
      70% van de huurprijs indien u 1 week voor aanvang van de activiteit annuleert.

8.      Indien de weersinvloeden van dien aard zijn dat het opzetten van een tent onverantwoord is, dan behoudt de       verhuurder zich het recht voor niet te plaatsen. De huurder kan de verhuurder hiervoor niet aanspreken. Er       worden dan ook geen kosten berekend aan de huurder.

9.      De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van welke aard dan ook, van de terrein- eigenaar,       ontstaan tijdens de huurperiode van de tent.